สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 6 9 1
ป.2 7 5 12 1
ป.3 11 6 17 1
ป.4 4 9 13 1
ป.5 12 2 14 1
ป.6 7 5 12 1
อ.2 2 7 9 1
อ.3 7 6 13 1
รวม 53 46 99 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 3 6 9 นางนงคราญ บุญวงค์
ป.2/1 7 5 12 นางสาวสายพิมพ์ สุยะต๊ะ
ป.3/1 11 6 17 นางนพรดา ฤทธิร่วม
ป.4/1 4 9 13 นางสาวสุธิดา เงินสัจจา
ป.5/1 12 2 14 นางสาวปริศนา มะโนวรรณ์
ป.6/1 7 5 12 นายสุทธิพงศ์ ชัยวงค์
อ.2/1 2 7 9 นางจุฑามาศ บรรจง
อ.3/1 7 6 13 นางสาวทิพวรรณ บุตรพรม
รวม 53 46 99